Precizări_OLAV_2019-2020

  • Selecția participanților la Olimpiadă, indiferent de etapă, se face obiectiv, pe nivel, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru și ale prezentului regulament specific.
  • Calificarea elevilor la etapa imediat următoare a olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte, cu excepția etapei internaționale a cărei organizare și desfășurare este reglementată prin regulament specific.
  • La etapa naţională a olimpiadei, vor participa câte 2 elevi din fiecare județ, câte 1 elev/nivel, în conformitate cu prevederile art.15 al Metodologiei-cadru, cu respectarea ierarhiei valorice și a punctajului minim prevăzut de prezentul regulament.
  • Pentru etapa națională a olimpiadei, se atribuie maximum 23 de locuri suplimentare pe nivel,                                               în ordinea descrescătoare a punctajelor, conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/pe sector, pentru municipiul București și după calificarea participanților conform prevederilor art.7 alin.(1), din prezentul regulament specific.
  • La etapa județeană/ a sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru elevii care au obținut punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare, atribuite în conformitate cu prevederile alin.(3).
  • După finalizarea tuturor probelor Olimpiadei, comisia de organizare și evaluare/centrală va afişa rezultatele inițiale ale evaluării, în ordine alfabetică.
  • Rezultatele obținute de concurenți la probele scrise ale tuturor etapelor Olimpiadei pot fi contestate. Elevilor li se va aduce la cunoștință faptul că pot obține și punctaje inferioare în urma contestației, nu numai punctaje egale sau superioare celui inițial.
  • La toate etapele olimpiadei, pentru fiecare dintre cele două niveluri, ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de fiecare concurent.
  • În situaţia punctajelor egale, prin decizie motivată, comisia aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare, pentru proba scrisă, pentru a se acorda câte un premiu/categorie:

– punctajul obţinut la subiectul al treilea;

– punctajul obţinut la primul subiect.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro