Încheiere medii module tehnologii sem. II, an școlar 2014-2015

Ordinul MEN nr. 5115/15.12.2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar a intrat în vigoare începând cu data de 13.01.2015 când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 și 23 bis.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetăriinr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pe semestrul I încheierea mediilor la module  în învățământul profesional și tehnic se face astfel:

1.   Modulele încheiate până la data 12.01.2015 au fost finalizate conform prevederilor Ordinului MEC nr. 4.925/2005 (media semestrială se obține fără rotunjirea mediei aritmetice a notelor)

2.   Modulele încheiate după data de 13.01.2015 se vor finaliza conform prevederilor art. 191 dinOrdinul MEN nr. 5115/15.12.2014 (media semestrială se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.)

Art. 191.

(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevazut de prezentul Regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferența de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu doua zecimale exacte, fără rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculeaza astfel:”media semestriala = (3M+T)/4″, unde”M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar”T” reprezintă nota obtinută la lucrarea scrisă semestrială (teza). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.

(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) și mediile semestriale și anuale se consemneaza în catalog cu cerneală roșie.

(7) In cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obtinute pe parcursul desfăsurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termina pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționat de sfârsștul semestrului. Aceasta este considerată și media anuala a modulului.

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează în conformitate cu reglementările legale in vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline.

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro