Categorii

„Educația, șansa mea pentru o nouă viață!” – ID PET072

SiglaFUNDATIA KOGAION 115

    „Educația, șansa mea pentru o nouă viață!”, ID PET072

„Education, my chance for a new life!, ID PET072”

Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

FRDS

Conținutul acestui website nu reprezzintă în mod necesar poziția oficială a FRDS și a Granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE accesați http://eeagrants.org/  și http://www.granturi-corai.ro/acasa

 

 

PREZENTARE PROIECT – PREZENTARE PROIECT PROJECT PRESENTATION

INTERVIU RADIO PARTENER 1

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A2 PUBLICITATEA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI

Au fost realizate și transmise spre aprobare către OP semnătura compusă a proiectului și materialele publicitare. A fost realizat comunicatul de presă privind începerea implementării proiectului și a fost organizată și desfășurată Conferința de lansare a proiectului.  Au fost elaborate lunar comunicate de presă privind progresul proiectului. Comunicatele de presă și alte informații care să asigure publicitatea proiectului au fost publicate pe pagina dedicată proiectului, pe site-ul beneficiarului.

A2.PUBLICITY AND VISIBILITY OF THE PROJECT

There have been created and submitted for aproval from OP the composed signature and the advertising materials of the Project. There has been created the press release regarding the beginning of implementation of the Project and  the  Launching Conference of the project has been  organised and held. On a monthly base, press releases regarding the project progress have been done. These press releases and further information meant to ensure the project publicity have been posted on the web site of the project, that is the web site of the beneficiary.

COMUNICATE DE PRESĂ/PRESS RELEASES

Februarie 2015/February 2015 – Comunicat de presa incepere proiect

Martie 2015/March 2015 – Comunicat de presa_conferinta de lansare

Aprilie 2015/April 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_aprilie.2015 COMUNICAT DE PRESA_EN_aprilie.2015

Mai 2015/May 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_mai.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_mai.2015.

Iunie 2015/June 2015- COMUNICAT DE PRESA_RO_iunie.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_iunie.2015.

Iulie 2015/ July 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_iulie.2015.pdf  COMUNICAT DE PRESA_EN_iulie.2015.

August 2015/August 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_august.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_august.2015.

Septembrie 2015/September 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_septembrie.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_septembrie.2015.

Octombrie 2015/October 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_octombrie.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_octombrie.2015.

Noiembrie 2015/November 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_noiembrie.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_noiembrie.2015.

Decembrie 2015/December 2015 – COMUNICAT DE PRESA_RO_decembrie.2015.pdf COMUNICAT DE PRESA_EN_decembrie.2015.

Ianuarie 2016/January 2016 – COMUNICAT DE PRESA_RO_ianuarie.2016 COMUNICAT DE PRESA_EN_ianuarie.2016

Februarie 2016/February 2016 –  COMUNICAT DE PRESA_RO_februarie.2016 COMUNICAT DE PRESA_EN_februarie.2016

Martie 2016/March 2016 – Comunicat de presa_RO_martie 2016 Comunicat de presa_EN_martie 2016

Aprilie 2016/April 2016 – Comunicat de presa_RO_aprilie 2016Comunicat de presa_EN_aprilie 2016

Mai 2016/May 2016 – Comunicat de presa_RO_mai 2015Comunicat de presa_EN_mai 2016

Iunie 2016/June 2016 – Comunicat de presa_RO_iunie 2016Comunicat de presa_EN_iunie 2016

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI/OPENING CONFERENCE

Invitatie conferinta de lansare PET072/Invitation

Comunicat de presa_conferinta de lansare/Press release

Galerie foto Conferința de lansare a proiectului/Photo gallery

 

SEMINAR DE INFORMARE /INFORMATION SEMINAR 13.11.2015 – SEMINAR_RO_13.11.2015 SEMINAR_EN_13.11.2015

SEMINAR DE INFORMARE/INFORMATION SEMINAR 08.01.2016- SEMINAR_RO_08.01.2016 SEMINAR_EN_08.01.2016

CONFERINȚA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI/FINAL CONFERENCE 30.08.2016

Invitatie_conferinta de incheiere proiect PET072

Conferinta de incheiere_Eveniment de Olt

Conferinta de incheiere_Gazeta noua

Conferinta de incheiere_Gazeta Oltului

Conferinta de incheiere_Gazeta Oltului

Galerie foto Conferința de încheiere a proiectului/Photo gallery

 

A3 ÎNFIINȚAREA TELECENTRELOR DE EDUCAȚIE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI REMEDIALE

Au fost înființate  4 telecentre la Slatina, Piatra – Olt, Caracal, Corabia în spațiile asigurate prin contractele semnate de fiecare unitate de învățământ. Activitățile s-au desfășurat cu ajutorul echipamentelor de teleprezență achiziționate prin proiect.

A3. THE SET UP OF  EDUCATIONAL TELECENTRES IN ORDER TO RUN REMEDIAL ACTIVITIES/COURSES

There have been founded 4 #telecentres in Slatina, Piatra-Olt, Caracal and Corabia, in locations provided by  each educational unit according to the signed contracts. The activities have been run by the means of equipments of telecommunication purchased inside the project.

Telecentrul Slatina –

Telecentrul Piatra – Olt –

 

Telecentrul Caracal –

Telecentrul Corabia –

 

A4 FORMAREA PERSONALULUI CARE VA FURNIZA SERVICII INTEGRATE IN CADRUL PROIECTULUI PRIN INTERMEDIUL TELECENTRELOR DE EDUCAȚIE

Programul de formare a cuprins   3   module de formare, stabilite în urma identificării nevoilor specifice de formare, astfel:

Modulul I:Programe de tip „A doua șansă” – 15 ore

Modulul II: Prevenirea părăsirii timpurii a școlii; metode și strategii – 15 ore

Modulul III: Utilizarea resurselor multimedia în scopul desfășurării unui demers didactic suport/remedial – 10 ore

Programul s-a organizat pe grupe, 1 grupă la Slatina (Colegiul Național Agricol „Carol I” Slatina), pentru personalul din telecentrele Slatina și Piatra – Olt și 1 grupă la Caracal (Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” Caracal), pentru personalul din telecentrele Caracal și Corabia, în perioada 04 – 07.05.2015.

Structura participanților, pe categorii:

  Cadre didactice Consilieri școlari Coordonatori telecentru Administratori telecentru Facilitatori comunitari
Grupa 1 Slatina 20 2 2 2 2
Grupa 2 Caracal 20 2 2 2 2
Total 40 4 4 4 4

Ca urmare a aprobării Notificării nr. 2, care prevedea modificarea graficului GANTT, a fost posibilă relizarea unei sesiuni de formare la care au participat 4 specialiști activități nonformale din partea P1, 2 experți educaționali, 10 persoane active în domeniul socio-cultural din județ, 5 cadre didactice care au intrat în proiect și nu parcurseseră programul de formare.    Programul s-a organizat  la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, în perioada 18 – 22.12.2015.

Structura participanților, pe categorii:

  Cadre didactice Experți educaționali Persoane active în domeniul socio-cultural Specialiști activități nonformale
Număr 5 2 10 4

A4. TRAINING OF THE PERSONNEL WHICH WOULD PROVIDE INTEGRATED SERVICES INSIDE THE PROJECT THROUGH THE EDUCATIONAL  TELECENTRES

The training programme consisted in 3 modules,  based on the identification of the training needs, as follows:

Module I: Programmes  of the Second Chance type – 15 hours

Module II: Preventing early school leaving; Methods and strategies – 15 hours

Module III: Using multimedia resources to develop a supporting/remedial  teaching approach- 10 hours

The programme has been organised in groups, as follows: one group in Slatina (CNA Carol I, Slatina),for the personnel  of Slatina and Piatra Olt #telecentres; and one group in Caracal (LT C-tin Filipescu Caracal), for the personnel of Caracal and Corabia Telecentres, between 04-07.05.2015.

Trainees structure, in cathegories:

Teachers School

Counselors

Coordinators

Of  telecentre

Administrators telecentru Facilitators

Of  community

Group 1 Slatina 20 2 2 2 2
Group 2 Caracal 20 2 2 2 2
Total 40 4 4 4 4

Participants structure, in cathegories:Following the approval of Notification No. 2 , which stipulated the Gantt diagram’s modification, there has been possible to run a training session to which there  took part : four  specialists in informal activities from P1, two educational experts ,10 representatives of the socio-cultural  domain of the Olt county, five teachers who joined the project without attending the training programme. The programme was organised at the headquarters of the Olt County Schools Inspectorate, between 18-22.12.2015.

Teachers Educational

Experts

People active in

the socio-cultural domain

Informal activities

Specialists

                   5    2                                                                                           10 4

13682386_1066954016725870_978501702_o13833045_1066953970059208_325635691_o13838200_1066954010059204_1344844379_o13835898_1066954013392537_2067703152_o13838270_1066953986725873_1056933174_o

 

A5 EVALUAREA COMPETENȚELOR DOBÂNDITE INFORMAL DE CĂTRE TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC

S-au purtat discuții individuale cu fiecare dintre tinerii din grupul țintă care au abandonat școala pentru a vedea competențele dobândite informal de aceștia. Au fost aplicate chestionare tuturor persoanelor din grupul țintă. Acestea au fost interpretate pentru a se vedea care sunt nevoile grupului țintă și a se stabili atelierele, activitățile care vor fi desfășurate în fiecare telecentru.

Structura grupului țintă:

Telecentrul Slatina – 30 tineri în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, 15 tineri care au abandonat școala

Telecentrul Piatra – Olt –  30 tineri în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, 15 tineri care au abandonat școala

Telecentrul Caracal –  30 tineri în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, 15 tineri care au abandonat școala

Telecentrul Corabia –  45 tineri în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, 30 tineri care au abandonat școala

A5- ASSESSMENT OF THE COMPETENCIES ACQUIRED INFORMALLY BY AT-RISK YOUTHS

There have been individual meetings  with each of the young people from the target-group, who were early school leavers, in order to assess the competencies they acquired  informally. There have been applied questionnaires to all the people in the target goup. These have been interpreted  to see which are the needs of the target group and to establish the workshops and the activities to be held in each #telecentre.

Structure of target-group:

Telecentre Slatina – 30  youths  at risk of early school leaving , 15 youths who already had left the school early.

Telecentre Piatra-Olt – 30  youths  at risk of early school leaving , 15 youths who already had left the school early.

Telecentre Caracal – 30  youths  at risk of early school leaving , 15 youths who already had left the school early.

Telecentre Corabia -45  youths  at risk of early school leaving , 30 youths who already had left the school early.

A6 FURNIZAREA DE SERVICII INTEGRATE DE DEZVOLTARE A SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PENTRU TINERII ÎN SITUAȚII DE RISC

În funcție de rezultatele chestionarelor de nevoi aplicate tinerilor din grupul țintă s-au derulat următoarele activități:

A6 PROVIDING INTEGRATED SERVICES FOR DEVELOPING THE ENTREPRENEURSHIP SKILLS TO AT-RISK  YOUTHS

Based on the results of the questionnaires applied to the toung people of the target group, there have been run the following activities:

1.Telecentrul Slatina – educație antreprenorială, dezvoltare personală, a învăța să înveți, alfabetizare funcțională, alfabetizare clasică, ateliere intergeneraționale

1.Telecentre Slatina – Entrepreneurial education, personal development, learning- to- learn, functional  basic input into literacy,classical education into literacy, inter-generations workshops.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2.Telecentrul Piatra – Olt – educație antreprenorială, alfabetizare funcțională, alfabetizare clasică, sport și fair-play, obiceiuri și tradiții

2.Telecentre Piatra-Olt – Entrepreneurial education, classical education into literacy, sport and fair-play, customs and traditions

12375071_1696432180578576_6942660938700049568_o DSCN1002 DSCN5194 DSCN5338 DSCN1003

3.Telecentrul Caracal – alfabetizare funcțională, alfabetizare clasică, bunele maniere, educație antreprenorială

3.Telecentre Caracal – functional basic input into literacy, classical education into literacy, good manners, Entrepreneurial education.

12339408_931320060295224_1664477860304630784_o 12357124_931319790295251_1060319289042394992_o 12357065_931319480295282_9086682479805323568_o 12371213_931319303628633_2099888046651249505_o

4.Telecentrul Corabia – alfabetizare funcțională, alfabetizare clasică, educație antreprenorială, Hello, english

4.Telecentre Corabia – functional  basic input into literacy, classical education into literacy, Entrepreneurial education, Hello, English!

IMG_20151211_114951 20160324_140702 20160324_140653 20160324_140702 20160324_141626 20160325_141831

A7 FURNIZAREA DE ACŢIUNI COMPLEMENTARE MENITE SĂ ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ INTEGRAREA SOCIALĂ

În funcție de rezultatele chestionarelor de nevoi aplicate tinerilor din grupul țintă s-au derulat următoarele activități:

A7- PROVIDING COMPLIMENTARY ACTIONS MEANT TO IMPROVE SOCIAL INSERTION

According to the results of the questionnaires of needs applied to the youths in the target group, the following activities were done:

1.Telecentrul Slatina – land-art, teatru/dans, educație pentru sănătate, consiliere și orientare, bunele maniere

1.Telecentre Slatina – land-art/dance, health education, counselling and career guidance, good manners.

2.Telecentrul Piatra – Olt – educație pentru sănătate, magic hobby, Abc-ul Cusutului,Crosetatului,Tricotatului,  arta culinară, codul bunelor maniere, magic hobby, consiliere și orientare

2.Telecentre Piatra-Olt – health education, Magic Hobby, the ABC of Sewing&Knitting, The Cuisine, the Good Manners Code, Magic Hobby, Counselling and Guidance.

3.Telecentrul Caracal – quilling, magia dansului, artă plastică, consiliere școlară, tradiții și obiceiuri, mâini pricepute, consiliere și orientare

3.Telecentre Caracal – Quilling, the Magic of Dance, Decorative Arts, School Counselling, Customs and Traditions, Handy Hands, Counselling and Guidance

4.Telecentrul Corabia – tradiții și obiceiuri, educație pentru sănătate, consiliere și orientare, acul și ața, artă și culoare, quilling

4.Telecentre Corabia – Customs and Traditions, health education, Counselling and Guidance, The Thread and Needle, Art and Colour, Quilling.

A8 CREAREA CLUBURILOR DE MUNCA ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE VIITOARE PARTENERIATE INTRE SISTEMUL EDUCATIONAL DIN JUDEȚUL OLT ȘI AGENȚII ECONOMICI DIN COMUNITATEA LOCALĂ   

Au fost înființate Cluburile de muncă în fiecare din cele 4 telecentre, respectiv Slatina, Piatra – Olt, Caracal, Corabia. Au fost semnate contracte de colaborare cu câte 2 firme mici din fiecare localitate. Reprezentanții acestora au participat la întâlnirile cu tinerii și au purtat discuții cu aceștia despre modalitatea de înființare a unei firme, ce trebuie să știe la început de drum, ca mici antreprenori.

S-au desfășurat lunar întâlniri ale membrilor cluburilor de muncă. La întâlniri au participat reprezentanți ai agenților economici cu care au fost încheiate contracte de colaborare și părinți ai tinerilor.

Au avut loc 2 sesiuni de teambuilding, în perioadele 04 – 08.12.2015 și 26 – 28.06.2016. La fiecare sesiune de teambuilding au participat câte 20 de tineri din fiecare telecentru.

A8 SETTING UP LABOUR CLUBS IN ORDER TO PUT THE BASIS OF FUTURE PARTNERSHIPS BETWEEN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN OLT COUNTY AND ECONOMICAL AGENTS IN THE LOCAL COMMUNITY

There have been created Labour Clubs in each of the four telecentres, namely Slatina, Piatra-Olt, caracal, Corabia. Collaboration Agreements with two small local businesses have been signed in each town. Representatives of those took part in meetings with the young people and discussed on the manners of founding a business, on what they should know at the first stages of that, as small entrepreneurs.

Monthly, there have been held meetings of the members of the Labour Clubs. Representatives of the economical agents who had signed contracts of collaboration , as well as parents of the young people involved took part in these meetings.

There have been two sessions of teambuilding, between 04-08.12.2015 and 26-28.06.2016. In each session of teambuilding, there have been 20 youths participants  from each telecentre.

Sesiune teambuilding 1 –

12304512_931318936962003_1352984211466167799_o 12314697_1689980421246284_3596143176263906524_o 12316372_10153463556549024_6265825104030419227_n 12339440_931319163628647_6681791818819370007_o 12339601_931318780295352_655821986451798082_o (1) 12339601_931318780295352_655821986451798082_o 12356837_1689984481245878_2732568745918441042_o 12359846_10153461065054024_9051174926874381397_n 12371170_931319060295324_922449285149355900_oImage 2016-07-26 6Image 2016-07-26 11Image 2016-07-26 5

Sesiune teambuilding 2 –

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

A9 CREAREA DE REŢELE ȘI PARTENERIATE PENTRU SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ ȘI INTEGRAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI ÎN SPRIJINIREA TINERILOR ÎN SITUAŢII DE RISC

Au fost contactate firme mici din județul Olt, în special din localitățile unde sunt telecentrele pentru a încheia parteneriate cu firme locale, în urma cărora tinerii să desfășoare schimburi de experiență/stagii de practică în domeniile de care se simt atrași.

Între telecentrele din Slatina, Piatra – Olt, Caracal și Corabia există o strânsă colaborare, legătură permanentă pentru schimbul și transferul de bune practici identificate de fiecare dintre specialiștii care lucrează în aceste centre.

Tinerii din cluburile de muncă au vizitat sediile agenților economici cu care au fost încheiate contracte de colaborare de către fiecare telecentru.

A9  DEVELOPING NETWORKS AND PARTNERSHIPS FOR EXPERIENCE EXCHANGE AND THE INTEGRATION OF BEST PRACTICES IN SUPPORTING AT-RISK YOUTHS.

Small businesses in Olt County have been called, especially those in the towns where telecentres exist, in order to set partnerships with local entrepreneurs, in the frame of which the young people develop experience exchanges, stages of practical work in the domains that appeal to them.

Amongst the telecentres of Slatina, Piatra-Olt, Caracal and Corabia, a strong active collaboration exists, constant connection for the exchange and transfer of good practices identified by each of the specialists who work in these centres.

The youths in the Labour Clubs have visited the premises of the economical agents with which collaboration contracts have been signed by each telecentre.

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro