Definitivat-2021- Completare dosare- Examen național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

Către

Toate unităţile  de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

În atenția

  • Doamnei/ Domnului Director
  • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021

Referitor la:  completare dosare, validare date din aplicaţia electronică

Candidaţii înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021, vor depune  la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, compartimentul Definitivat, etajul al II-lea, în perioada 7-10  iunie 2021, în intervalul orar 13,00-16,30, următoarele documente, conform  OMEC ,Nr. 5434/2020 din 31 august 2020, Art. 17 din  Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar :

  • procesele-verbale pentru inspecţiile de specialitate, în copie, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile ( documentele vor avea numere proprii de înregistrare);
  • fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei,  (4 fişe completate de către profesorul metodist, o fişă completată de către directorul unităţii de învăţământ   ( fiecare document va avea număr propriu de înregistrare);
  • adeverinţa privind nota obţinută de candidat la evaluarea portofoliului (conform modelului anexat);
  • adeverinţă privind calificativul parţial aferent anului şcolar în curs (conform modelului anexat);
  • adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului ( 31 august 2021), pentru candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică, precum şi pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) ”reluarea stagiului de practică având durata de un an școlar, este obligatorie pentru prezentarea la o nouă sesiune de examen, pentru candidații declarați nepromovați la proba scrisă sau ale căror lucrări au fost anulate în sesiunea respectivă”, (conform modelului anexat);
  • cartea de identitate, certificat de căsătorie sau alte documente doveditoare, în copie, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ, pentru candidații care și-au schimbat numele de familie de la data depunerii dosarului de înscriere și până la data completării acestuia.

     Directorii unităţilor de învăţământ vor anunţa, printr-o adresă oficială, numele cadrelor didactice care nu vor mai participa la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2021.

     Responsabilitatea privind corectitudinea datelor transmise şi legalitatea actelor predate revine în exclusivitate conducerii unităţii de învăţământ.

      Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/document de identitate valabil  în vederea completării dosarelor/validării datelor din aplicaţia electronică;

       Candidații care nu vor mai participa la Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021, vor completa o cerere de retragere ( conform modelului anexat)

 

Inspector școlar  pentru dezvoltarea resursei umane

și educație permanentă

Rodica Diaconu

 

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro