DEFINITIVAT-2020_Completare dosare de înscriere

Către

 

Toate unităţile  de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Olt

 

În atenţia

 

 • Doamnei/ Domnului Director
 • Candidaţilor înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

 

Referitor la:  completare dosare – Examen naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea   2020

 

In vederea completării dosarelor, candidaţii înscrişi la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020, vor transmite către inspectorul școlar pentru Dezvoltarea resursei umane, până pe data de 12 iunie 2020, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: definitivat@isjolt.ro, următoarele documente, potrivit prevederilor  Art. 17, alin. (1)  din Anexa la OMEN Nr. 5211/02.10.2018,

 

 1. Procesul-verbal (pentru candidații care au efectuat o singură inspecție de specialitate la clasă în anul școlar 2019-2020)/Procesele-verbale (pentru candidații care au efectuat ambele inspecții de specialitate la clasă în anul școlar 2019-2020), în copie, din registrul de inspecţii, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile de specialitate               ( documentele vor avea numere proprii de înregistrare).

Pentru candidații aflați în situația de recunoaștere/echivalare a notei acordată la ultima inspecție efectuată la clasă în calitate de cadru didactic calificat, aceștia vor depune procesul-verbal de recunoaștere/echivalare a notei, în copie, certificat ”conform cu originalul” de către conducerea unităţii  de învăţământ în care s-a desfășurat inspecția, împreună cu documentele justificative (fișele de evaluare a activității didactice din cadrul inspecției/adeverință care atestă efectuarea inspecției);

 

 1. Fişele de evaluare a activităţii didactice, în copie, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unităţii  de învăţământ, pentru fiecare inspecție în parte (câte 4 fişe completate de către profesorul metodist, câte o fişă completată de către directorul unităţii de învăţământ; fiecare document  va avea număr propriu de înregistrare, semnătură profesor metodist, semnătură director, ștampila unității de învățământ);

 

 1. Adeverinţă eliberată de unitatea (unitățile de învățământ în care este încadrat candidatul) privind nota obţinută de acesta la evaluarea portofoliului profesional personal (conform modelului anexat);

 

 

 1. Adeverinţă privind calificativul parţial “BINE” sau “FOARTE BINE” acordat pentru anul şcolar în curs (conform modelului anexat);

 

 1. Adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, 31 august 2020, pentru candidaţii aflaţi pentru prima dată în situaţia efectuării stagiului de practică, precum şi pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la Art. 42 alin. (4) ”reluarea stagiului de practică având durata de un an școlar, este obligatorie pentru prezentarea la o nouă sesiune de examen, pentru candidații declarați nepromovați la proba scrisă sau ale căror lucrări au fost anulate în sesiunea respectivă” (conform modelului anexat);

 

 1. Cartea de identitate, certificat de căsătorie sau alte documente doveditoare, în copie, certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ, pentru candidații care și-au schimbat numele de familie de la data depunerii dosarului de înscriere și până la data completării acestuia.

 

Notă:

 • Transmiterea tuturor documentelor menționate anterior se va realiza exclusiv online, în ordinea precizată mai sus, într-un singur document, tip PDF, în format scanat;
 • Documentul astfel obținut, denumit: NUME Prenume_Disciplina de examen (Exemplu: POPESCU Maria_Limba română), precedat de o pagină de gardă (model anexat) va fi transmis de pe adresa de e-mail a unității de învățământ  unde este încadrat candidatul în anul școlar în curs;
 • Directorii unităţilor de învăţământ vor anunţa, printr-o adresă oficială, numele cadrelor didactice care nu vor mai participa la Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020.
 • Potrivit prevederilor Art. 17, alin. (2) din Anexa la OMEN Nr. 5211/02.10.2018, conducerile unităților de învățământ răspund de corectitudinea datelor transmise și de legalitatea actelor predate.

 

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea  resursei umane,

  Învăţământ particular şi Alternative educaţionale,

Prof. dr. Gabriela ŞERBAN

Nr. tel. 0766 39 33 59

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro