DEFINITIVAT-2016_17-30 iunie: depunere procese-verbale inspecţii speciale, fişe de evaluare activitate didactică

Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt

In atenţia- Doamnei/Domnului Director

– Candidaţilor înscrişi la Examenul Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2016

Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică se va face în perioada 17-30 iunie 2016, conform Calendarului aprobat prin OMECS nr. 5510/21.10.2015.

Documentele care trebuie depuse la dosar:
– adeverinţă privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;
– procesele-verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ în care s-au desfăşurat inspecţiile speciale, fişele de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă, anexate;
– adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, a candidatului.

Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea tuturor actelor predate.

Notă: Vom reveni cu precizări privind graficul depunerii documentelor în perioada 17-30 iunie 2016.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Învăţământ particular şi Alternative educaţionale
Gabriela ŞERBAN

Alte articole din categoria - Definitivat

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro