Managementul resurselor umane

Concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2017

 • Rezultatele finale ale concursului judeţean de suplinire.
 • Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
 • Rezultate obținute de candidații necalificați participanți la concursul județean.
 • Rezultate obținute de candidații calificați participanți la concursul județean.
 • Anunț referitor la depunerea contestațiilor la rezultatele concursului.
 • Repartizarea pe săli a candidaţilor cu studii corespunzătoare postului.
 • Repartizarea pe săli a candidaţilor fără studii corespunzătoare postului.
 • Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la concurs.
 • Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere.  Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2017, înscrierea se va face telefonic(0249435986, 0765242700). Dosarele se depun la ISJ Olt in zilele de 1 şi 4 septembrie 2017. Proba scrisă se susţine în data de 6 septembrie. Proba scrisă se va susţine la Colegiul Naţional “Radu Greceanu” Slatina în data de 06 septembrie 2017. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.
 • ...cititi mai departe.

  Repartizarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2017-2018

 • Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
 • Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2016-2017. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 1 şi 4 septembrie 2017.
 • Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora/cumul.
 • ...cititi mai departe.

  Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2011-2017

  1. Anunţ privind sedinţa publică de repartizare din 8.09.2017.
  2. Lista posturilor didactice disponibile pentru sedința publică din 30 august 2017 . Ședința publică va începe la ora 10,30.
  3. Ca urmare a prelungirii ședinței publice din 28 august 2017 până după ora 21, sedinta publică din 29 august 2017 va incepe la ora 10,30. Lista posturilor disponibile pentru sedinta publica din 29.08.2017.
  4. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru ședința de repartizare din 28 august 2017 a fost publicată pe site-ul MEN si poate fi vizualizata aici sau poate fi descărcată în format excel de aici.
  5. Precizări privind şedinţele publice organizate la nivel judeţean în perioada 28 august-8 septembrie 2017.
  6. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2016 sau 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2015 sau 2016 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
  7. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursul național sesiunea 2014. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2014 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
  8. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2011, 2012 sau 2013. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2011, 2012 sau 2013 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.

  Dosarele candidaților din categoriile menționate anterior se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 16-22 mai 2017 și în mod excepțional în perioada 21-22 august 2017. ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2017

  Rezultatele finale după contestaţii ale candidaţilor participanţi la concurs, au fost afişate la adresa http://titularizare.edu.ro/. Pentru judeţul Olt, lista candidaţilor care pot participa la etapele următoare ale mobilităţii de personal, poate fi descărcată în format pdf de aici. Repartizarea candidaţilor având minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată(postate la pct. 11), la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va desfășura în data de 26 iulie 2017, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt, începând cu ora 9,00. Candidații rămași nerepartizați pot participa la ședințele publice  organizate de ISJ, începând cu data de 28 august 2017. Rezultatele obţinute de candidaţii participanţi la proba scrisă. Eventualele contestaţii se pot depune la ISJ Olt(comp. manag. res. umane) în data de 18 iulie 2017, până la ora 21,00 şi respectiv în data de 19 iulie 2017 până la ora 15,00. Anunţ referitor la admiterea contestaţiei. Sesizarea eventualelor nereguli sau a disfuncţionalităţilor din cadrul concursului se poate face la telverde naţional 0800801100 sau la adresa http://www.educatiepentruviitor.edu.ro. Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la proba scrisă din 12 iulie 2017. Repartizarea pe  centre, săli  şi discipline de concurs a candidaților admiși la proba scrisă. Obs. Candidaţii cu fişă validă condiţionat, pot participa la proba scrisă din 12 iulie 2017 numai dacă prezintă, până la intrarea în sală, documentele de studii solicitate(adeverinţă care certifică reultatele de la licenţă/disertaţie şi modulul de pregătire psihopedagogică, cel puţin nivelul I). PROCEDURA NR. 34848/29.06.2017 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – sesiunea 2017. Lista disciplinelor de concurs şi arondarea la centrele de concurs. Fișele de evaluare a lecțiilor din cadrul inspecției speciale la clasă și fișele de evaluare a probelor practice din cadrul concursului. Profesorii evaluatori vor completa o declarație tip care va fi transmisă la I.Ș.J. Olt odată cu fișele de evaluare. După completarea datelor din fișă, semnarea de către profesorii evaluatori, fișa va primi număr de înregistrare la unitatea de învățământ organizatoare și va fi semnată pentru conformitate de către directorul unității. Fișele vor fi aduse la I.Ș.J. cel mai târziu in data de 30 iunie 2017. Planificarea inspecțiilor speciale la clasă și planificarea probelor practice din cadrul concursului.  Anunţ privind programul de validare a fişei de înscriere. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate publicate pentru concurs poate fi consultată aici sau poate fi descarcată în format pdf(posturi/catedre titularizabile şi posturi/catedre netitularizabile). Model cerere înscriere la concurs. Model declaraţie pe proprie răspundere.

  Model ...cititi mai departe.

  Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit aprobat în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 07.07.2017

  Documente atasate acestui articol:

  Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2017

 • Hotărârea nr.2/20.06.2017 a comisiei de mobilitate a I.Ş.J. Olt(afişată în data de 21 iunie 2017, ora 11,55).
 • Anunt referitor la şedinţa publică de soluţionare a cererilor de pretransfer din 25.04.2017.
 • Lista finală, după soluţionarea contestaţiilor în şedinţa C.A. al I.Ş.J. Olt din 06.04.2017, cu punctajelor cadrelor didactice care au depus dosare de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ preuniversitar.
 • Programul de primire a dosarelor de pretransfer, sesiunea 2017: Marti 28 martie- Joi 30 martie: 9,00-15,30; Vineri 31 martie: 9,00-14,00.
 • Lista posturilor didactice disponibile pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ poate fi consultată aici. Lista în format pdf poate fi descărcată de aici. Precizare privind postul de Învăţător de la Şc. N. Titulescu Caracal, în eventualitatea eliberării prin pretransfer.
 • Lista condiţiilor  specifice pentru ocuparea posturilor didactice în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Erata la conditiile specifice stabilite la Lic. teoretic Petre Pandrea Bals. Hotărârea comisiei de mobilitate a ISJ Olt din data de 07.04.2017 privind retragerea avizului acordat condiţiilor specifice de ocupare a catedrei de Matematică de la Şcoala Gimnazială Poboru.
 • Precizări privind desfășurarea etapei de pretransfer, sesiunea 2017.
 • Model cerere tip adresată I.Ș.J. Olt.
 • Fişa de evaluare a cadrelor didactice participante la etapele mobilităţii personalului didactic, sesiunea 2017-2018.
 • Model adeverinţă statut post/catedră.
 • Model cerere tip adresată unității de învățământ.
 • Model cerere tip pretransfer prin schimb de post.
 • Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer.
 • Anunț probe practice
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare- sesiunea 2017

 • Ședința publică de repartizare a cadrelor didactice participante la etapă va avea loc marți 9 mai 2017 în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt începând cu ora 9,00.
 • Model cerere adresată Inspectorului şcolar general al I.Ş.J. Olt.
 • Precizări referitoare la desfăşurarea etapei.
 • ...cititi mai departe.

  Detașarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar;

 • Detașarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în interesul învățământului;
 • Pentru detașarea în interesul învățământului, se depune un exemplar al dosarului la Inpectoratul Școlar Județean Olt și unul la unitatea școlară primitoare.
 • Acord completat de cadrul didactic, la solicitarea unității școlare în vederea detașării în interesul învățământului;
 • Model cerere unitate către cadrul didactic;
 • Machetă detașare in interesul învățământului a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Detașarea la cerere prin concurs specific a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar;
 • Cerere tip pentru detașarea la cerere Punctaj detașare la cerere prin concurs specific
 • Calendar detașare cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • Fișa de evaluare a candidatului pentru detașarea la cerere
 • Punctajul obținut de către cadrele didactice, în urma evaluării dosarelor depuse în vederea detașării la cerere  prin concurs specific;
 • ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018

  Pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018

  Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Concursul pentru acordarea gradatiei de merit 2017 – fise de evaluare

  Documente atasate acestui articol:

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro