Managementul resurselor umane

Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților validați în vederea acordării gradației de merit, după soluționarea contestațiilor. Hotărârea consiliului de administrație al I.Ș.J. Olt din 27 iulie 2018 privind redistribuirea gradațiilor rămase neutilizate. Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt din data de 17.07.2018. Contestațiile asupra punctajului acordat se pot depune în perioada 19-23.07.2018 la I.Ș.J. Olt. Rezultatele finale vor fi afișate în 27.07.2018. Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g)

Personal de conducere, îndrumare și control ...cititi mai departe.

Anunț privitor la detașarea în interesul învățământului

Data limită depunere dosare de detașare în interesul învățământului 01. 08. 2018

Dosarele cuprind: solicitarea din partea unității, acordul cadrului didactic solicitat, cumulul de documente specificate în acordul tip, copie conformă cu originalul după procesul verbal al ședinței C.A. în care s-a hotărât detașarea în interesul învățământului. ...cititi mai departe.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

Lista rezultatelor finale ale candidaților participanți la concurs, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă. Rezultatele finale ale candidaților care au depus contestații privind nota obținută la proba scrisă. Precizări privind repartizarea candidaților în ședințele din 25-26 iulie 2018. Rezultatele obținute de candidații participanți la concurs au fost afișate pe pagina www.titularizare.edu.ro sau în varianta  xlsContestaţiile referitoare la rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a concursului se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, în data de 17 iulie 2018, până la ora 21:00; și în data de 18 iulie 2018, până la ora 15:00. Repartiția(în ordine alfabetică) pe săli și centre de concurs a candidaților la:  a) Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina; b)

Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina ...cititi mai departe.

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2018

 • Anunț privind desfășurarea ședinței publice din 27 iulie 2018.
 • Lista posturilor didactice/ catedrelor disponibile(cu excepția celor cu statut rezervat) și lista posturilor titularizabile. Erate: a) postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018. b) posturile de Educatoare de la GPN nr.1 Caracal(cod post 1233 si 1234) sunt retrase prin hotărârea consiliului de administrație al ISJ Olt din data de 2 iulie 2018, în baza adresei nr. 860/21.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Constantin Filipescu” Caracal, urmare a numărului insuficient de înscrieri ale preșcolarilor.
 • Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor.
 • Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
 • Planificarea inspecțiilor/probelor practice(conține date în curs de actualizare).
 • Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2017, până la ora 16.
 • Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 • Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
 • Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
 • Adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
 • Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 • Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 13-26 aprilie 2018 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.
 • ...cititi mai departe.

  REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

  În urma analizei contestațiilor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Olt,

  în  ședința Consiliului de Administrație din data 18.04.2018, s-au obținut următoarele rezultate: ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Titularizare în baza art. 253 din Legea nr.1/2011, sesiunea 2018

 • Ședința publică de repartizare se va desfășura în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2018, începând cu ora 12,00.
 • Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 • Model cerere + acte dosar.  Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00.
 • Precizări privind desfășurarea acțiunilor etapei.
 • ...cititi mai departe.

  Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

  Calendarul acestei etape poate fi descărcat de aici

  Cerere tip pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018 – 2019 ...cititi mai departe.

  Documente atasate acestui articol:

  Contestații ale cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare și au solicitat menținerea în activitate

  Listă finală contestatii cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 01.09.2018, care au solicitat menținerea în activitate în anul școlar 2018 -2019 în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta legală de pensionare și ale căror cereri au fost respinse ...cititi mai departe.

  Menţinerea ca titulari peste vârsta de pensionare- 2018

  Contestațiile privind menținerea în activitate se pot depune în zilele de 6 și 7 februarie 2018 iar soluționarea lor va avea loc în data de 9 februarie 2018. ...cititi mai departe.

  Actualizarea deciziilor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare

  1. Model cerere.
  2. Adresa catre unitatile de invatamant.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro