Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Completarea/ întregirea normei didactice/ transferul pentru restrângere cf. art. 27- sesiunea 2021

A. La nivelul I.Ș.J. Olt

 1. Model cerere completare normă I.Ș.J. Olt.
 2. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic.
 3. Precizări privind desfășurarea etapei.
 4. Anexele 4-12 ale Metodologiei privind evaluarea probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă(după evaluare, se vor transmite comisiei de mobilitate până la data de 25 februarie 2021).

B. La nivelul unității de învățământ:

Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de completare/întregire a normei didactice/ transferul pentru restrângere în baza art. 27 din OMEC nr. 5991/2020. Model cerere întregire normă(titular) respectiv model cerere de completare normă didactică (titular sau debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) şi alin. (6) din Metodologie) adresată de personalul didactic, conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte/completează catedra(termen de depunere- 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 25-26 ianuarie 2021). Model cerere transfer pentru restrângere de activitate în baza art. 27 din Metodologia-cadru. (termen de depunere 22 ianuarie 2021, termen de soluționare la nivel unitate- 1 februarie 2021). Model cerere întregire respectiv model cerere completare normă didactică adresată de personalul didactic

angajat cu CIM pe durata viabilității catedrei, ...cititi mai departe.

Pensionare/menținere ca titular peste vârsta de 65 de ani – 2021

 • Precizări privind condițiile de pensionare respectiv de continuare a activității ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 • Model opțiune de continuare a activității- femei, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și solicită continuarea activității ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani.
 • Model cerere adresată conducerii unității privind continuarea activității ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani.
 • Model adresă de comunicare către solicitant, a acordului/refuzului conducerii unității asupra cererii de menținere în activitate.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2021

 • Ordin 5975/09.11.2020 pentru aprobarea programelor privind concursul național. Programele de concurs pentru disciplinele de cultură generală. Programele de concurs pentru disciplinele tehnologice. Pentru celelalte discipline, care nu sunt incluse în listele de mai sus, rămân valabile programele de concurs din anul 2020, postate la adresa http://titularizare.edu.ro/2020/
 • ...cititi mai departe.

  Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

  Metodologie mobilitate personal didactic 2021-2022. Metodologie concurs ocupare posturi la nivelul unității de învățământ. Legea nr. 185/20.08.2020. Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. OMEC nr. 4549/17.06.2020 privind suspendarea pe toată durata stării de alertă, a activităților privind mobilitatea personalului didactic. Pe site-ul MEC a fost publicată actualizarea calendarului mobilității personalului didactic. Precizări privind constituirea normei de predare în anul școlar 2020-2021. Structura anului școlar 2020-2021. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic).

  O.M.E.N. nr. 3886/11.04.2019 ...cititi mai departe.

  Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2014-2020

  În vederea constituirii listei de așteptare pentru cadrele didactice nerepartizate sau având norma didactica incompletă, solicitanții se vor putea înscrie accesând formularul de înscriere aici Lista posturilor pentru ședința din 10 septembrie 2020(conține date în curs de actualizare). Anunț privind desfășurarea ședinței. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 7 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării pe discipline. Lista posturilor disponibile pentru ședința de repartizare din 3 septembrie 2020. Planificarea orară a repartizării disciplinelor disponibile. Lista posturilor disponibile pentru etapa de repartizare din 26-27 august. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice din 26-27 august 2020. Lista posturilor ocupate/repartizate la data de 21 august 2020.(afișată astăzi 21.08.2020, ora 16). Anunț referitor la desfășurarea ședinței publice din 20 august 2020. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile pentru ședința de repartizare din 20 august 2020. Precizări privind desfășurarea ședințelor publice de repartizare a posturilor din perioada 20 august- 8 septembrie 2020. Lista cadrelor didactice care au solicitat repartizarea în baza notelor/mediilor obținute la concursurile naționale sesiunile 2014-2020.  Candidații au obligația de a verifica toate datele de înscriere care îi vizează și de a solicita, dacă e cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15,00 , pe adresa de e.mail cristi.miu@isjolt.ro. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete. In cazul în care nu vă regăsiți în listă, vă rog să verificați și lista cadrelor didactice propuse pentru repartizare prin continuitate la suplinire, deoarece înregistrarea vă permite și repartizarea în baza notelor din anii anteriori. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2019, 2018 sau 2017. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate, care au participat la concursul din 2019, 2018 sau 2017 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare. Dosarele se depun în perioada 9-16 iulie 2020,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane.

  Anexa nr. 19 (modificată) ...cititi mai departe.

  Detașarea la cerere pentru anul școlar 2020-2021

 • În vederea constituirii listei de așteptare pentru cadrele didactice nerepartizate sau având norma didactica incompletă, solicitanții se vor putea înscrie accesând formularul de înscriere aici
 • Lista posturilor pentru ședința din 10 septembrie 2020(conține date în curs de actualizare). Anunț privind desfășurarea ședinței.
 • LISTA cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj), în timpul anului școlar 2020-2021, cu dosar depus în 2 septembrie 2020.
 • Lista actualizată cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj). Lista posturilor disponibile pentru etapa din 24 august 2020(conține date în curs de actualizare).
 • Anunț privind ședința de soluționare a cererilor de detașare din 24 august 2020.
 • Lista cuprinzând punctajele cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere prin concurs specific(punctaj). Eventualele contestații se pot depune la secretariatul ISJ Olt sau se pot transmite, însoțite de cartea de identitate, scanat, în format electronic, la adresa de e-mail cristi.balica@isjolt.ro, până luni 20 iulie 2020, ora 16.
 • Anexa nr. 19 (modificată) (calendarul mobilității personalului didactic) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Dosarele se depun în perioada 9-16 iulie 2020,  în intervalul orar 10,00-15,00, la biroul managementul resurselor umane.
 • Model cerere de detașare prin concurs specific.
 • Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2020.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020

 • Repartizarea candidaților participanți la concurs va avea loc începând cu ședința publică din data de 7 septembrie 2020. Planificarea pe intervale orare a disciplinelor și lista posturilor disponibile, vor fi afișate în cadrul acestui subiect, până în data de 6 septembrie 2020.
 • Rezultatele obținute la proba scrisă de candidații cu studii corepunzătoare postului. Rezultatele obținute la proba scrisă/interviu de către candidații cu studii necorespunzătoare postului. Anunț privind depunerea eventualelor contestații.
 • Anunț în atenția candidaților. Repartizarea pe săli a candidaților cu studii corespunzătoare postului. Repartizarea pe săli a candidaților fără studii corespunzătoare postului.
 • Lista disciplinelor pentru care se organizează proba scrisă/interviu în cadrul concursului județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase disponibile.
 • Model cerere pentru înscrierea la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în data de 28 august 2020, în intervalul orar 9,00- 15,00. 
 • ...cititi mai departe.

  Încadrarea în regim plata cu ora în anul școlar 2020-2021

 • Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2020-2021. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 28 și 31 august 2020.
 • Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora.
 • ...cititi mai departe.

  Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2020

  Precizări privind desfășurarea ședințelor publice de repartizare a posturilor din perioada 20 august- 8 septembrie 2020. Şedinţa de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, va avea loc în data de 13.08.2020, începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Olt, biroul Managementul Resurselor Umane. Lista rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor(inclusiv candidații care au solicitat participarea la repartizarea din 13 august 2020, cu proba scrisă susținută în alte județe). Repartizarea pe posturi didactice/catedre titularizabile va avea loc în ședință publică în data de 13 august 2020. În vederea participării la repartizare în alt județ(unic) decât în jud. Olt în care a susținut proba scrisă, candidatul transmite o informare la ISJ Olt(perioada 6-7 august 2020, ora 16,00). Candidații participanți la concurs în alte județe, se pot înscrie pentru repartizare în județul Olt, prin depunerea/transmiterea la ISJ Olt a unei cereri(perioada 6-7 august 2020, ora 16,00). Lista rezultatelor obținute de candidații participanți la proba scrisă. Eventualele contestații se depun la sediul inspectoratului şcolar în zilele de 4 august 2020 până la ora 21.00 şi în data de 5 august 2020, până la ora 12.00. Contestația la proba scrisă, completată conform modelului afișat pe site-ul ISJ Olt(isjolt.ro ), se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Contestația completată conform modelului afișat pe site-ul ISJ Olt, se poate transmite și scanat în format electronic la adresa de e-mail cristi.miu@isjolt.ro , împreună cu o copie a B.I./C.I. a candidatului. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați. Proba scrisă a concursului din 29 iulie 2020 se va desfășura începând cu ora 9,00. Luând în considerare măsurile obligatorii de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV2, accesul candidaților în sălile de concurs va avea loc în intervalul 7,25-8,15, conform planificării atașate. Lista finală a cadrelor didactice înscrise la concurs. Arondarea disciplinelor la centrele de concurs pentru proba scrisă din data de 29 iulie 2020. Repartizarea candidaților pe săli: Centrul de concurs nr.1(C.N. Ion Minulescu);

  Centrul de concurs nr.2 ...cititi mai departe.

  Pretransferul la cerere al personalului didactic titular- sesiunea 2020

  Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor. Lista cadrelor didactice care au depus dosare de transfer in alte judete. Anunț privind orarul desfășurării ședinței publice de soluționare a cererilor de pretransfer din 11 iunie 2020. Lista conținând punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul la cerere.

  Notă: Eventualele contestații ale cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajele acordate, ...cititi mai departe.

  Contact

  Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
  0249-410.927, 0249-412.314
  Fax: 0249-412.801
  secretariat@isjolt.ot.edu.ro