Categorii

Rezultate finale -Olimpiada de biologie pentru clasele IX-XII-etapa județeană. CONCURSUL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PENTRU ELEVII DE LICEU BIOLOGIE (clasele IX-XII/XIII)

În conformitate cu prevederile OMEN nr.4203/30.07.2018, ce vizează modificarea Anexei nr.1 a OMECTS nr. 3035/2012 ,privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, art.15,a Regulamentului privind desfășurarea  Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de științe a Uniunii Europene, Nr. 39153/ 16.10.2019, pct.II, aliniatul(d), a Precizarilor nr. 41462/02.12.2019 la Regulamentul privind desfășurarea Olimpiadei de Biologie și a Olimpiadei Internaționale de științe a Uniunii Europene, valabile pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul judetului Olt, olimpiada de biologie faza județeană se desfășoară în ziua de sâmbătă 07.03.2020, între orele 10.00-13.00, cu subiecte unice și bareme de corectare , elaborate de către MEC, pentru clasele IX-XII.

Intrarea elevilor în săli se va face între orele 9,00-9,30.  Vă rog să trimiteţi, până la data de 29.II. 2020, tabelele cu  elevii participanţi la adresele de email ioana.dorobantu@yahoo.com sau cepsaurelian@yahoo.com (în atenția Doamnei prof.Dorobanțu Ioana) ,  badeagabriela07@gmail.com și letric prin fax la numărul 0249432507 sub semnătura directorului. Se vor trimite tabele cu profesorii evaluatori, în format electronic pe aceleași adrese .

Criteriile de calificare, criteriile de departajare,numărul de locuri alocate județului Olt pentru etapa națională a olimpiadei de biologie 2020.

În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare , aprobată prin OM nr.3035/2012, cu modificările și completările ulterioare , pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie din oficiu câte un loc/an de studiu fiecărui inspectorat școlar județean (ISJ) și respectiv fiecărui sector al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și 43 de locuri suplimentare /an de studiu , în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene /a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile din oficiu cât și pe locurile suplimentare elevii care au obținut la etapa județeană/ a secoarelor Municipiului București cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

Evaluarea și reevaluarea lucrărilor elevilor se vor realiza de către subcomisia de evaluare și respectiv , de către subcomisia de soluționare a contestațiilor cu prevederile metodologiei –cadru , aprobat cu OM nr. 3035/2012, cu modificările și competările ulterioare și ale Regulamentului specific al olimpiadei de biologie, aprobat cu nr.39153/16.10.2019.

Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București și se află în situația calificării pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile atribuite conform OMEN nr.4203/30.07.2018,art. 15 alin. 3) vor fi departajați utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:

  1. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip probleme;
  2. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip complement grupat;
  3. punctajul mai mare obținut la subiectul de tip cauză-efect;

În cazul în care, după aplicarea criteriilor de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

Soluționarea contestațiilor se va realiza în ziua de luni ,09.03.2020. Punctajul stabilit de subcomisia de soluționare a contestațiilor reprezintă punctajul final și nu mai poate fi contestat.

Afișarea clasamentului final, stabilit în ordinea descrescătoare a punctajelor , se face marti, 10.03.2020.

Inspector școlar,

Gabriela BADEA

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

Alte articole din categoria - Anunturi scoli

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro