Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic- 2018

 1. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.).
 2. Structura anului școlar 2018-2019.
 3. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.
 4. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic)
 5. Calendarul mobilităţii personalului didactic, actualizat cf. OMEN nr. 3017/08.01.2018.
 6. Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 7. Adresa 116/DGISSEP/23.01.2018 privind disciplinele opționale.

...cititi mai departe.

Concursul de acordare a gradațiilor de merit- sesiunea 2018

Anunț privind repartizarea numărului de locuri pe categorii de personal și pe discipline/domenii pentru acordarea gradației de merit, sesiunea 2018. Fise de evaluare în vederea acordării gradației de merit pentru: a) Profesori;  b) Învățători; c) Educatoare; d) Maistri instructori; e) Înv. special; f) Înv. vocațional-arte; g) Personal de conducere, îndrumare și control; h) Profesori palate și cluburi

...cititi mai departe.

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar- sesiunea 2018

 1. Graficul de desfășurare a inspecțiilor la clasă/ probelor practice din cadrul concursului național, sesiunea 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori, înregistrate și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt. Se vor transmite de asemenea și declarațiile privind compatibilitatea celor doi evaluatori(o singură dată) .
 2. Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs, pentru proba scrisă a concursului din 11 iulie 2018.
 3. Candidații ale căror dosare sunt incomplete vor putea valida înscrierea numai după depunerea documentelor lipsă. Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, va avea loc în perioada  7-8 mai 2018(în intervalul orar 9,00- 15,00) respectiv 5-9 iulie 2018 pentru absolvenții promoției 2018. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Afisarea planificării inspecțiilor speciale la clasă și a probelor practice va avea loc în data de 09 mai 2018, după ora 19,00.
 4. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs.
 5. Lista posturilor netitularizabile. Erată: postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018.
 6. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii). Model declaraţie pe proprie răspundere.  Fisa de înscriere la concurs. Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Dosarele se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 23 aprilie-3 mai 2018, după următorul orar: Luni, marți și joi: 9,00- 15,00; Miercuri și vineri: 9,00- 14,00.
 7. Precizări metodologice privind desfășurarea concursului.

...cititi mai departe.

Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2012-2018

 1. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2017 sau 2016. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2017 sau 2016 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 2. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursul național sesiunea 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2015 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 3. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2012, 2013 sau 2014. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2012, 2013 sau 2014 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.

Dosarele candidaților din categoriile menționate anterior se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 20 aprilie-3 mai 2018 și în mod excepțional până la 1 august 2018.

...cititi mai departe.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR

În urma analizei contestațiilor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Olt,

în  ședința Consiliului de Administrație din data 18.04.2018, s-au obținut următoarele rezultate:

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular- 2018

 1. Lista posturilor didactice/ catedrelor disponibile(cu excepția celor cu statut rezervat) și lista posturilor titularizabile. Erată: postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș(cod 1469) nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018.
 2. Lista punctajelor finale, după soluționarea contestațiilor.
 3. Modele ale documentelor redactate la nivelul unităților de învățământ în vederea eliberării acordului de pretransfer.
 4. Planificarea inspecțiilor/probelor practice(conține date în curs de actualizare).
 5. Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. Eventualele contestații asupra punctajelor acordate se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2017, până la ora 16.
 6. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 7. Lista condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în etapa de pretransfer.
 8. Precizări metodologice privind desfășurarea etapei de pretransfer.
 9. Adeverință statut post cadru didactic(se completează de unitatea de unde se transferă cadrul didactic).
 10. Modele cereri adresate I.Ș.J. Olt și unității de învățământ primitoare. Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 11. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 13-26 aprilie 2018 și postate în cadrul acestui subiect. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos : a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Titularizare în baza art. 253 din Legea nr.1/2011, sesiunea 2018

 1. Ședința publică de repartizare se va desfășura în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt luni 16 aprilie 2018, începând cu ora 12,00.
 2. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile este disponibilă pe site-ul M.E.N.
 3. Model cerere + acte dosar.  Perioada de depunere a dosarelor: 3-5 aprilie și 11-12 aprilie 2018 în intervalul orar 9,00-15,00.
 4. Precizări privind desfășurarea acțiunilor etapei.

...cititi mai departe.

DETAŞAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Aspectele metodologice privitoare la detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2018-2019;

Calendarul mișcării de detașare în anul școlar 2018-2019;

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2018

 1. Ședința publică de soluționare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate va avea loc marți 27 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 2. Lista punctajelor rezultate în urma evaluării dosarelor depuse. Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt în zilele de 12 și 13 martie 2018, până la ora 16,00.
 3. Planificarea inspecțiilor și a probelor practice.
 4. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate a fost publicată pe site-ul MEN sau lista în format pdf.
 5. Lista condițiilor specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 6. Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018.
 7. Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer. Se completează la nivelul unităților de învățământ care au publicat posturi pentru care este necesar acordul consiliului de administrație al unității.
 8. Modele cereri adresate ISJ Olt si unităților de învățământ(pentru obținerea acordului de transfer, necesar numai în cazul posturilor publicate pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ). Dosarele se vor depune la ISJ Olt în perioada 7-9 martie 2018 iar la unitățile de învățământ unde se dorește transferul(cf. mențiunii anterioare) în perioada 14-19 martie 2018. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 9. Precizări metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate(extras din O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare).
 10. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 12-19 martie 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Calendarul acestei etape poate fi descărcat de aici

Cerere tip pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018 – 2019

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro