Articole scrise de ‘Inspector resurse umane’

Legislaţie aferentă mobilităţii personalului didactic

Acord între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018(inclusiv calendarul mobilității personalului didactic). Calendarul mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020. Precizari privind noile program de concurs la disciplinele Artă teatrală- Arta actorului și Cultură civică și Educație socială. O.M.E.N. nr. 5415/2018 care modifică si completează OMEN nr. 4827/2018. O.M.E.N. nr. 5350/24,10.2018 privind modificarea OMEN nr. 4165/2018. O.M.E.N. NR. 4827/2018. O.M.E.N. nr. 4445/2018. OUG nr.9/2018. O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, planului de încadrare și încadrarea în regim de plata cu ora ale personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar. Precizările nr. 34072/06.07.2018 privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic din unitățile de învățământ cu profil tehnologic. OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursurilor organizate la nivel judetean(Evaluare nationala, bacalaureat, titularizare, definitivat ș.a.). Structura anului școlar 2018-2019. Ordinul M.E.N. nr. 3017/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019. Metodologia

...cititi mai departe.

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor prin şedinţe publice pe parcursul anului şcolar 2018-2019

Începând cu data de 14.09.2018, în fiecare zi de vineri, începând cu ora 10,00, comisia de mobilitate a I.Ş.J. Olt organizează şedinţe de repartizare a posturilor didactice disponibile şi afişate în ziua precedentă conform listei care poate fi vizualizată aici.

...cititi mai departe.

Anunț

Ministerul Educației Naționale anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de consilieri școlari în cadrul proiectului POCU INTESPO ”Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare” cod SMISS 113589. Detalii despre proiect și condițiile de ocupare a posturilor gasiti la adresa https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20INTESPO.pdf

...cititi mai departe.

Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor/orelor, rămase neocupate sau apărute în timpul anului școlar 2018-2019

Documentația (Metodologie, legislațiemachete, model decizie angajare până la 60 zile, model decizie angajare peste 60 zile, verificare documente, model de parteneriat de asociere temporară (consorțiu)), necesară pentru organizarea concursului, de ocuparea posturilor/catedrelor/orelor, rămase neocupate sau apărute în timpul anului școlar 2018-2019

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Repartizarea cadrelor didactice participante la concursurile naționale, sesiunile 2012-2018 sau la concursul județean 2018

 1. Lista posturilor disponibile pentru ședinta din 7 septembrie 2018(conține date în curs de actualizare) care se va desfășura la Colegiul tehnic Metalurgic Slatina, începând cu ora 10,00.
 2. Lista posturilor disponibile pentru ședinta din 31 august 2018(conține date în curs de actualizare) care se va desfășura după următoarea planificare orară.
 3. Lista posturilor disponibile pentru ședinta din 30 august 2018(conține date în curs de actualizare) care se va desfășura după următoarea planificare orară.
 4. Precizări privind ședințele publice de repartizare din perioada 21-31 august 2018. Planificarea orară pe discipline în cadrul ședințelor publice din 23-24 august 2018. Lista posturilor disponibile pentru ședințele din 23-24 august 2018(conține date în curs de actualizare.
 5. Lista posturilor disponibile pentru ședința din 22 august 2018(conține date în curs de actualizare).
 6. Lista posturilor disponibile pentru ședința din 21 august 2018(conține date în curs de actualizare).
 7. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2017 sau 2016. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2017 sau 2016 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 8. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursul național sesiunea 2015. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2015 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursuri de titularizare.
 9. Model cerere angajare în baza rezultatelor la concursurile naționale sesiunile 2012, 2013 sau 2014. Acest tip de cerere se completează cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2012, 2013 sau 2014 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5 la concursul de titularizare.

Dosarele candidaților din categoriile menționate anterior se depun la I.Ș.J. Olt în perioada 20 aprilie-3 mai 2018 și în mod excepțional până la 1 august 2018.

...cititi mai departe.

Concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018

 1. Rezultatele finale, după contestații, obținute de candidații calificați. Rezultatele finale, după contestații, obținute de candidații fără studii corespunzătoare postului. Prima ședință publică la care participa candidații din această categorie se va desfășura în data de 31 august 2018.
 2. Rezultatele obținute de candidații calificați. Rezultatele obținute de candidații fără studii corespunzătoare postului.Eventualele contestații se pot depune în ziua de 29 august 2018 până la ora 12,00. Subiecte si bareme calificați. Subiecte si bareme necalificați.
 3. Repartiția pe săli  a candidaților calificați. Repartiția pe săli a candidaților fără studii corespunzătoare postului.
 4. Anunț privind desfășurarea probelor practice din 27 august 2018Anunţ în atenţia candidaţilor participanţi la concurs.
 5. Model cerere înscriere la concurs(conține la final și actele necesare înscrierii).  Model declaraţie pe proprie răspundere.  Obs. Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Model cerere înscriere la concurs.  Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2018, înscrierea se va face telefonic(0249435986, 0765242700) în ziua de 22 august 2018. În celelalte cazuri dosarele se depun la ISJ Olt in zilele de 23 și 24 august 2018. Probele practice/orale se susțin în data de 27 august iar proba scrisă se susţine în data de 28 august 2018, la Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.

...cititi mai departe.

DETAŞAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Lista posturilor disponibile pentru ședința din 22 august 2018(conține date în curs de actualizare).

Aspectele metodologice privitoare la detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2018-2019;

...cititi mai departe.

Documente atasate acestui articol:

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate- sesiunea 2018

 1. Lista posturilor disponibile pentru ședința din 21 august 2018(conține date în curs de actualizare). La ședința publică ce se va desfășura la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina pot participa cadrele didactice titulare cu restrângere nesoluționată.
 2. Ședința publică de soluționare a cererilor de transfer pentru restrângere de activitate va avea loc marți 27 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 3. Lista punctajelor rezultate în urma evaluării dosarelor depuse. Eventualele contestații se pot depune la secretariatul I.Ș.J. Olt în zilele de 12 și 13 martie 2018, până la ora 16,00.
 4. Planificarea inspecțiilor și a probelor practice.
 5. Lista posturilor didactice/catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate a fost publicată pe site-ul MEN sau lista în format pdf.
 6. Lista condițiilor specifice stabilite la nivelul unităților de învățământ pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor disponibile în etapa de transfer pentru restrângere de activitate.
 7. Lista cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate începând cu 01.09.2018.
 8. Modele documente întocmite la nivelul unității de învățământ privind eliberarea acordului de transfer. Se completează la nivelul unităților de învățământ care au publicat posturi pentru care este necesar acordul consiliului de administrație al unității.
 9. Modele cereri adresate ISJ Olt si unităților de învățământ(pentru obținerea acordului de transfer, necesar numai în cazul posturilor publicate pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ). Dosarele se vor depune la ISJ Olt în perioada 7-9 martie 2018 iar la unitățile de învățământ unde se dorește transferul(cf. mențiunii anterioare) în perioada 14-19 martie 2018. Stabilirea punctajului dosarului se va realiza în baza fișei de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic, sesiunea 2018.
 10. Precizări metodologice referitoare la organizarea și desfășurarea etapei de transfer pentru restrângere de activitate(extras din O.M.E.N. nr. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare).
 11. Inspecțiile la clasă/ probele practice vor fi planificate în perioada 12-19 martie 2018. Evaluarea inspecției/probei practice se va realiza în baza fiselor de mai jos :    a. Fișa de evaluare a lecției/ inspecție specială la clasă. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.   b. Fișa de evaluare a probelor practice/orale. După susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

...cititi mai departe.

Completarea/ întregirea prin transfer a normei didactice a personalului didactic titular- sesiunea 2018

 1. Lista posturilor disponibile pentru ședința din 21 august 2018(conține date în curs de actualizare). La ședința publică ce se va desfășura la Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina pot participa cadrele didactice titulare cu norma incompletă.
 2. Ședința publică de soluționare a cererilor de completare a normei didactice pentru personalul didactic titular se va desfășura marți 06 martie 2018, începând cu ora 10,00, în sala de ședințe a I.Ș.J. Olt.
 3. Lista catedrelor disponibile pentru etapa de completare a normei didactice(conține date în curs de actualizare).
 4. Ca urmare a suspendării cursurilor în perioada 26 februarie-2 martie 2018, inspecțiile la clasă/probele practice/orale au fost reprogramate, conform graficului anexatDupă susținerea inspecției, fișele completate, semnate de cei doi profesori evaluatori și ștampilate se vor transmite în original la I.Ș.J. Olt.

A. La nivelul unităţii de învăţământ unde este titular cadrul didactic solicitant.

 • Model cerere completare normă adresată conducerii unităţii de învăţământ(termen de depunere 26 ianuarie 2018).
 • Model cerere întregire normă adresată conducerii unităţii de învăţământ unde se întregeşte catedra(termen de depunere 26 ianuarie 2018).

B. La nivelul I.Ş.J. Olt.

Depunerea dosarelor se desfășoară după următorul program: joi 22 februarie(9,00-16,00) și vineri 23 februarie(8,30-14,00).

...cititi mai departe.

Încadrarea în regim plata cu ora în anul școlar 2018-2019

 1. Model de cerere tip pentru încadrarea în regim plata cu ora în anul şcolar 2018-2019. Perioada de depunere a dosarelor la unităţile de învăţământ şi la I.Ş.J. Olt – 20-24 august 2018. Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră- 28-31 august 2018.
 2. Precizări privind încadrarea în regim plata cu ora.

...cititi mai departe.

Contact

Slatina, str. Ec. Teodoroiu, Nr. 64 B
0249-410.927, 0249-412.314
Fax: 0249-412.801
secretariat@isjolt.ot.edu.ro